Erwartungswert


https://youtu.be/bt1RipDh7c4
https://youtu.be/bt1RipDh7c4